تجهیز صندلی – ساخت صندلی- مونتاژ صندلی

در مونتاژ صندلی مثلا دسته های تنظیمی قابل حرکت در جهت های مختلف, امکان تنظیم دسته با نوع فعالیت با امکان چرخش افقی و تنظیم ارتفاع دسته صندلی جهت تطابق با آنتروپومتری بدن تولید شده است.

مدیر وب سایت
اکتبر 11, 2020