نهارخوری خاتون

- سازنده:صدراصنعت 

 - صندلی ناهار خوری

1-ساخت باMDF 

2- در رنگ های مختلف به سفارش خریدار

3 -هزینه( بسته بندی) کتابخانه و# مبلمان صدراصنعت جهت ارسال به  شهرستان رایگان میباشد

نهارخوری خاتون
فروشگاه j6g6yHvIcV 1