کانتر سوئدی

-سازنده:صدراصنعت

-کانتر سوئدی / کانتر منشی 

ابعادحدودی: طول 160cm / عرض60cm/ ارتفاع96cm

1-قابل تولید با شیشه و چوب

2-سایزکانترقابل تغییربا سفارش خریدار

3-ساخت با مواد اولیه درجه یک

کانتر سوئدی
فروشگاه ZwbawrFhvi 1