• گروه صنعتی مبلمان اداری صدراصنعت با هدف تکمیل تمام لوازم وادوات اداری, طراحی وتولید کانتر ومیز کانتر را هم درمحصولات خود دارد که مانند تمامی محصولات این گروه صنعتی کانترها ومیز کانترها هم در طرح ورنگ وابعاد متنوع ومتفاوت هستند .ارجمله کانترها میتوان کانتر سوئدی و کانتر زنبق اشاره کرد که هر دو کانتر هم […]

    22 سپتامبر 2020
    بیشتر
    مقایسه