• فایل های صدرا صنعت

    فایل های مبلمان صدراصنعت مکانی امن در دفاتر کار ومنزل برای نگهداری مدارک واسناد ولوازمشخصی وخصوصی است. فایلهای مبلمان صدراصنعت در مدلها ورنگهای مختلف موجود میباشد.مدلهای این فایل هادر قالبدو کشو ,سه کشو و با کشوها بیشتر قابل ساخت هستند.مبلمان صدراصنعت تولید کننده انواع مبلمان ,میز وصندلی,کمدوکتابخانه,کشو وفایلهای اداری و… نکته مهم در ویژگی فایل […]

    11 اکتبر 2020
    بیشتر
    مقایسه