• از جمله محصولات مبلمان صدراصنعت که باچوب ساخته میشود صندلی ناهارخوری این گروه صنعتی است که در طرحهای مختلف و زیبا وبا چوب نراد مرغوب ساخته میشود.طرحهای متنوع صندلی ناهار خوری بسیار زیبا ومتفاوت هستند که علاوه برطرحهامدلهای متنوع ودر ابعاد مختلف نیز هستند.در واقع ابعاد صندلی های ناهارخوری بیشتر در ارتفاع متفاوت هستند که […]

    11 اکتبر 2020
    بیشتر
    مقایسه