• از مزایا وارزشهای مبلمان اداری صدراصنعت طراحی وتولید همه محصولات خود مبلمان ,صندلی ومیز کمدوکتابخانه و… درمدلهای متفاوت برای سازمانها وشرکت هایی است که نیازمند به هماهنگ سازی بصری وتطابق وهارمونی با محیط وشناخت بصری میباشد .بدیهی است تنوع بسیار زیاد محصولات مبلمان اداری صدراصنعت در این موضوع بسیار قابل اهمیت است. ( www.sadrasanat.com ) […]

    11 اکتبر 2020
    بیشتر
    مقایسه