• رنگها وتاثیر آنها بر اشخاص از بعد روانشناسی بسیار مهم وبا اهمیت میباشد و حتی در رفتارها وفعالیتهای رومره زندگی تاثیرگذار میباشد وحتی در محیط کار منزل باعث نشاط وشادابی وحتی تاثیر مثبت بر فعالیت کاری اشخاص میشود.از این رو گروه صنعتی مبلمان صدراصنعت باشناخت روانشناسی رنگهای موثر در فعالیت ورفتارهای افراد اقدام به کاربرد […]

    28 سپتامبر 2020
    بیشتر
    مقایسه