• انواع میز اداری اعم از میز مدیریتی، میز کارمندی، منشی، کنفرانس و پذیرایی میزهای اداری با توجه به فضای محیط، شکل و طرح مختلفی نیز دارند. اتاقهایی که بزرگتر بوده و برای پذیرایی از مدعوین یا برگزاری کنفرانس استفاده می شوند، به میزهای بزرگتر با طراح های زیباتر نیاز دارند. در حالی که میزهای اداری […]

  12 اکتبر 2020
  بیشتر

  انواع میز اداری اعم از میز مدیریتی، میز کارمندی، منشی، کنفرانس و پذیرایی میزهای اداری با توجه به فضای محیط، شکل و طرح مختلفی نیز دارند. اتاقهایی که بزرگتر بوده و برای پذیرایی از مدعوین یا برگزاری کنفرانس استفاده می شوند، به میزهای بزرگتر با طراح های زیباتر نیاز دارند. در حالی که میزهای اداری […]

  17 سپتامبر 2020
  بیشتر
  مقایسه