• میز کارمندی(کارشناسی) که در فضاهای کاری و دفاتر استفاده میشود از ابزارهای اداری است که کارمندان بیش از یک سوم از ساعات روز را با آن سر کار دارندکه تاثیر زیادی بر نظم وترتیب کار و سازماندهی افراد داردکه گروه صنعتی مبلمان اداری صدراصنعت با طراحی در انواع میزهای کارمندی (کارشناسی)و تنوع مدل در این […]

    22 سپتامبر 2020
    بیشتر
    مقایسه