طرح های کلی کمدهای لباسی

کمد لباسی های مبلمان صدراصنعت علاوه بر طرحهای مختلف مدلهایی مانند کمد تک درب , کمد دودرب , کمد سه کشو و… کمدلباسی هایی با مدلهای ذکرشده در عرض های مختلف به درخواست خریدار وتغییر داخل کمد مانند اضافه یا کم کردن یا حذف طبقات داخل کمد لباسی به دلخواه ونیاز خریدار .( www.sadrasanat.com )

اغلب داخل کمدهای لباسی دارای یک یا دوطبقه میباشد که بر اساس نیاز وکاربرد مورد نظر خریدار میتوان تعداد طبقات را تغییر داد یا کلا داخل کمد لباسی حذف کرد در واقع میتوان در صورت امکان تغییراتی در کمد لباسی اعمال کرد وبر اساس طرح سفارشی خریدار محترم کمد لباسی ساخته وتحویل خریدار شود .بدیهی است تغییرات درخواستی خریدار محترم در کمد دیواری با کارشناسان ما مطرح و در صورت تایید اعمال میشوند اگر پیش بیتی شود که تغییرت خریدار در کیفیت یا کاربرد کمد لباسی خللی ایجاد میکند این خلل یا مشکل برای خریدار محترم شرح داده میشد و درصورت مورد قبول قرار گرفتن خریدار سفارش نهایی میشود.( www.sadrasanat.com )

مدیر وب سایت
سپتامبر 23, 2020