جک های صندلی مدیریت- صندلی کارمندی

جک تنظیمی ارتفاع صندلی مدیریت و صندلی کارمندی امکان جابجایی ارتفاع صندلی را به میزان دلخواه فراهم می آورد.این ارتفاع صندلی اعم از صندلی مدیریت , صندلی کارمندی , صندلی متحرک مطابق با ابعاد استاندارد قابل تنظیم وقابلاستفاده می باشد.

مدیر وب سایت
اکتبر 11, 2020